Carte funciara

Cartea funciara este acel registru oficial care descrie imobilele si arata drepturile reale ce au ca obiect aceste bunuri.

Pot fi inscrise in cartea funciara si alte drepturi, fapte sau raporturi juridice, daca au legatura cu imobilele cuprinse in cartea funciara.

Obiectul drepturilor tabulare este imobilul, care dupa inscrierea in cartea funciara nu mai poate sa fie modificat decat cu respectarea regulilor de carte funciara.

Aceeasi carte funciara nu poate cuprinde decat un singur imobil.

Mai multi proprietari nu pot fi inscrisi in aceeasi carte funciara decat daca se afla in coproprietate pe cote-parti ori in devalmasie.

Orice persoana poate cerceta orice carte funciara, precum si celelalte documente cu care aceasta se intregeste, potrivit legii.

Mapa cu inscrisurile care au stat la baza efectuarii inscrierilor in cartea funciara poate fi consultata de orice persoana interesata, cu respectarea dispozitiilor legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Nimeni nu va putea invoca faptul ca nu a avut cunostinta de existenta vreunei inscrieri efectuate in cartea funciara sau, dupa caz, a unei cereri de inscriere inregistrate la biroul de cadastru si publicitate imobiliara.

Pentru asigurarea sigurantei actelor juridice intocmite, notarul public verifica registrele de Carte Funciara in prealabil. De asemenea, odata cu autentificarea actelor de dispozitie asupra bunurilor imobile, notarul are obligatia de a inainta acest document Oficiului de Carte Funciara competent.

La cerere se pot efectua prin intermediul biroului notarial orice alte operatiuni in registrele de Carte Funciara.

Biroul notarial IRINA ANTONIU va ofera servicii de inscriere si cercetare a Cartii Funciare, obtinere de copii din arhiva acestui organ precum si consultatii in materie, asigurandu-va in acest domeniu servicii promte si profesionale, prin intermediul delegatilor biroului notarial si al expertilor colaboratori externi in domeniu.