Biroul Notarial Irina Antoniu

Convenția matrimonială

Conform Noului Cod Civil, viitorii soți/soții pot opta pentru regimul separației de bunuri sau pentru regimul comunității convenționale. Dacă viitorii soți nu încheie o convenție matrimonială, li se aplică de drept regimul comunității legale.

Convenţia matrimonială încheiată între viitorii soţi poate fi oricând modificată, revocată, înlocuită şi schimbată până la încheierea căsătoriei cu respectarea dispoziţiilor privind îndeplinirea formalităţilor de publicitate.

Regimul matrimonial astfel ales poate fi schimbat numai după 1 an de la data oficierii casătoriei.

Toate convențiile matrimoniale, precum și modificările acestora se vor transmite de către notarul public la Registrul Național Notarial al Regimurilor Matrimoniale, în vederea îndeplinirii formalităților de publicitate.

Prin convenția matrimonială nu se poate derogă de la:

 • Principiul egalității în drepturi între bărbat și femeie; (în sensul că numai unul dintre soți să gestioneze toate bunurile patrimoniale);
 • Efectele nepatrimoniale ale căsătoriei;
 • Drepturile și îndatoririle părintești; (în sensul că numai unul dintre soți să suporte cheltuielile de creștere și educare);
 • Regulile devoluțiunii succesorale legale. (în sensul modificării ordinii de venire la moștenire).

Tipuri de regimuri matrimoniale:

 • Separația de bunuri;
 • Comunitatea convențională;
 • Comunitatea legală.

Alegerea locuinţei familiei

Soţii pot alege prin convenţia matrimonială o locuinţă cu destinaţia de locuinţă a familiei. Notarul public este obligat în acest caz, după comunicarea copiei actului de căsătorie, să noteze în Cartea Funciară, dacă este deschisă, sarcina de locuinţă a familiei şi să atragă atenţia soţilor asupra prevederilor art.322 Cod civil.

Clauza de preciput

Soţii pot conveni ca, atunci când survine decesul unuia dintre ei, soţul supravieţuitor să preia fără plată, înainte de partajul moştenirii, unul sau mai multe dintre bunurile comune deţinute în devălmăşie sau coproprietate.

Lichidarea regimului matrimonial

În baza art. 319-320 din noul cod civil, regimul matrimonial se lichidează la desfacerea căsătoriei prin divorţ, la schimbarea regimului matrimonial existent sau la decesul unuia dintre soţi. Lichidarea se realizează prin act de lichidare încheiat la notariat sau prin hotărâre judecătorească (în caz de neînţelegere).

Listă acte necesare​

 • Carte de identitate, carte de identitate provizorie, permis de ședere sau pașaport pentru cetățenii străini;
 • Certificatul de căsătorie (pentru convențiile matrimoniale încheiate între soți);
 • Convenția matrimonială anterioară (dacă există);
 • Procură autentică (dacă una din părți este reprezentată prin mandatar).