Biroul Notarial Irina Antoniu

Donații

Donația este contractul prin care, cu intenția de a gratifica, o parte, numită donator, dispune în mod irevocabil de un bun în favoarea celeilalte părți, numită donatar.

Donația se încheie prin înscris autentic, sub sancțiunea nulității absolute.

Sunt exceptate de la obligativitatea încheierii în formă autentică darurile manuale.

Bunurile mobile corporale cu o valoare de până la 25.000 lei pot face obiectul unui dar manual, cu excepția cazurilor prevăzute de lege. Bunurile mobile care constituie obiectul donației trebuie enumerate și evaluate într-un înscris, chiar sub semnătură privată, sub sancțiunea nulității absolute a donației.

Listă acte necesare​

Pentru autentificarea contractului de donație  ar fi necesare (în principiu) următoarele documente, cu mențiunea ca acestea trebuie prezentate în original la data semnării:

  • Cărți de identitate persoane semnatare;
  • Certificate de căsătorie (dacă este cazul), certificate de naștere sau alte acte de stare civilă care să dovedească rudenia (dacă este cazul);
  • Acte de proprietate;
  • Încheierea de intabulare a dreptului de proprietate și documentația cadastrală;
  • Releveu/schițe;
  • Certificat de atestare fiscală, pentru fiecare proprietar în parte (per CNP contribuabil) aflat în termenul de valabilitate de 30 zile de la data emiterii de către Direcția Taxe și Impozite Locale a Sectorului/orașului de care aparține imobilul;
  • Dovada achitării facturilor de utilități (energie electrică, gaze naturale, Apa Nova);
  • Adeverință de la asociația de proprietari (dacă este constituită).